۳-ترس

آنطور که در روایات و آیات قرآن آمده است، یکی از ابزارهای تسلط شیطان بر انسان، ترس است. البته بایستی دقت داشت که ترس را می توان به دونوع معقول و غیرمعقول تقسیم نمود. بدین صورت که: اجتناب انسان از

۱-پذیرش و تسلیم

یکی از بدیهی ترین مسائلی که باعث تسلط شیاطین بر انسان می شود، پذیرش سلطه این موجودات بر خویشتن است. البته این مساله در آیات متعددی نیز بدان اشاره شده است. از جمله: إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِینَ هُم