جن از منظر ادیان ابراهیمی

جن از منظر ادیان ابراهیمی

این مقاله در مجله معرفت ادیان در پاییز ۱۳۹۲ از صفحه ۲۱ تا ۳۵ منتشر شده است. نویسندگان: سید غلامعباس موسوی مقدم (کارشناس ارشد کلام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)،  محمد جعفری هرندی (استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام

مدخل جن در دائره المعارف بزرگ اسلامی

جِنّ،   مفهومی از مفاهیم قرآنی ناظر به موجودی پنهان از نظر، که غالباً در تناظر با اِنس به عنوان یکی از دو گونۀ متقارن از مخلوقات پروردگار به شمار می‌رود. مفهوم فراگیر این موجود، افزون بر روایات تفسیری و جز