یکی از مسائل دیگری که در آیات مختلفی از قرآن به آن اشاره شده، ایجاد بیماری توسط شیاطین جنی است. یکی از این آیات آیه ۲۷۵ سوره بقره است که در آن به قابلیت ایجاد جنون (دیوانگی) توسط شیاطین اشاره شده است. در این آیه خداوند، وضع رباخواران در قیامت را به فردی که توسط شیاطین دیوانه شده اند، تشبیه کرده است.

الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّ‌بَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ … ﴿٢٧۵﴾

کسانی که ربا می خورند به پای نمی خیزند، مگر مانند به پای خاستن کسی که شیطان او را با تماس خود آشفته حال کرده [و تعادل روانی و عقلی اش را مختل ساخته] است … (۲۷۵)

 

علامه طباطبایی نیز در تفسیر شریف المیزان، ذیل آیه مذکور این نکته را متذکر شده و می فرمایند: تشبیهى که در آیه شده ، و رباخوار را به کسى تشبیه کرده که در اثر مس شیطان دیوانه شده ، خالى از این اشعار نیست که چنین چیزى (یعنى دیوانه شدن در اثر مس شیطان ) امرى است ممکن ، چون هر چند آیه شریفه دلالت ندارد که همه دیوانگان در اثر مس شیطان دیوانه شده اند، ولى اینقدر دلالت دارد که بعضى از جنونها در اثر مس شیطان رخ مى دهد.

مطلب دیگرى که از این آیه استفاده مى شود این است که هر چند دلالت ندارد بر اینکه مس نامبرده به وسیله خود ابلیس انجام مى شود چون کلمه (شیطان ) به معناى ابلیس نیست ، بلکه به معناى شرور است ، چه از جن باشد و چه از انس ، و لیکن این مقدار دلالت دارد که بعضى از دیوانگى ها در اثر مس جن که ابلیس هم فردى از جن است ، رخ مى دهد.

همچنین در روایات متعدد، یکی از علل بیماری هایی همچون صرع نیز جنیان و شیاطین جنی بیان شده است. یکی از عمده آسیب هایی که به پیروان فرقه عرفان کیهانی (حلقه) وارد می شود، از همین قبیل است.

۵-ایجاد و درمان بیماری